Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelma

BS-PU Borgå Simmare Porvoon Uimarit rf

Yleistä

BS-PU Borgå Simmare Porvoon Uimarit rf (myöhemmin BS-PU) tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelman tarkoituksena on asettaa reunaehdot sille, miten yhdistys ottaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon huomioon ja edistää näiden toteutumista kaikessa toiminnassaan. BS-PU ottaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset huomioon myös toimintasuunnitelmaa laadittaessa. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelmaa sovelletaan BS-PU:n hallituksen sisäisessä toiminnassa, yhdistyksen tapahtumissa ja yhdistyksen jäsenten edunvalvonnassa. Kaiken toiminnan lähtökohtana on, että yhdistyksen jäsenet toimivat toisiaan ja kaikkia kanssaihmisiään kohtaan kunnioittavasta sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon mukaisesti.

Ohjelmaa voidaan soveltaa tapahtumiin, jotka järjestetään yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Ohjelma ei velvoita muita tahoja, mutta BS-PU pyrkii omissa tapahtumissa kannustamaan myös jäsenistönsä ulkopuolisia toimimaan tämän ohjelman periaatteiden mukaan. 

Ohjelmaan vedoten BS-PU:n hallituksen jäsenillä tai tapahtumien järjestämisestä vastuussa olevilla on oikeus puuttua häiriöitä aiheuttavien henkilöiden toimintaan. Ongelmat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskustellen asianomaisten ja yhdistyksen edustajan kanssa. Toimintamalleja ongelmatilanteissa on kuvattu myöhemmin ohjelmassa. 

Ohjelmasssa tasaa-arvon määritelmänä käytämme Suomen YK-liiton määritelmää: 

”Tasa-arvolla tarkoitetaan ihmisten samanarvoisuutta eli yhdenvertaista arvoa ja asemaa niin yksilönä kuin yhteiskunnan jäsenenä. Keskeistä on yksilöiden ja yhteiskunnan eri ryhmien kuten eri vähemmistöjen ja valtaväestön, väliset tasa-arvoiset suhteet. Tasa-arvoon kuuluu kaikkien ihmisten samanarvoisuus riippumatta ihmisen yksilöllisistä tekijöistä, kuten kansallisesta alkuperästä, rodusta, väristä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, kielestä, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä, yhteiskunnallisesta asemasta tai varallisuudesta.”

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan ihmisten tasa-arvoista asemaa yksilöllisistä tekijöistä riippumatta. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpiteet

Yhdistyksen toiminta koskettaa kaikkia yhdistyksemme jäseniä. Ohjelman toteutumisen seuranta ja tarvittavat toimenpiteet ovat ensisijaisesti BS-PU:n hallituksen vastuulla. 

Jäseneksi liittyvällä on taustatiedoilla mahdollista jakaa itseään koskeva tieto, jonka mahdollisesti vaikuttaa yhdistyksen toimintaan osallistumiseen. Näiden tietojen pohjalta hallitus ja valmentajat suunnittelevat toimintaa vastaamaan jäsenistön tarpeita. Toimintaa suunnittelussa otetaan huomioon jäsenkunnan mahdolliset vähemmistöryhmät. 

Hallituksen niin päättäessä voidaan toteuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysely jäsenistölle arvioidakseen tämän ohjelman toteutuminen toiminnassa. Hallituksen sisäisessä toiminnassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista valvoo hallituksen puheenjohtaja ja hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja. 

BS-PU Borgå Simmare Porvoon Uimarit rf vastustaaa kaikenlaista toimintaa, jonka tarkoituksena on: 

  1. välittömällä tai välillisellä tavalla asettaa henkilö epäedullisempaan asemaan, kuin toinen henkilö
  2. toisen ihmisen vapauden ja koskemattomuuden loukkaaminen
  3. vahvistaa muiden henkilöiden syrjivää käytöstä ohjein ja käskyin

Yhdistyksen tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistäminen, johon pyritään purkamalla välillistä syrjintää mahdollistavia sääntöjä, periaatteita ja toimintamalleja. Tämä koskee niin hallituksen sisäistä toimintaa, kuin yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäsenillä on jatkuva mahdollisuus antaa palautetta hallitukselle, jotta ongelmia voidaan ottaa nopeastikin hallituksen käsittelyyn. 

Ongelmatilanteisiin puuttumisen toimintamalli

Ennaltaehkäisy on ongelmatilanteiden puuttumisen toimintamallin kannalta keskeisin asia. Kaikessa toiminnassa huomioidaan aikaisemmista tapahtumista saatu palaute, jäsenistön rakenne sekä muut asiat jotka voivat vaikuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. 

Ongelmatilanteiden ratkaisemisen perustana on Suomen lainsäädäntö. BS-PU:n hallituksella tulee olla valmius puuttua tilanteisiin, joissa yhdenkään yhdistyksen jäsenen tasa-arvo tai yhdenvertaisuus on uhattuna. Tilanne pyritään selvittämään keskustelemalla yksittäisten osapuolten kesken. Keskustelu tulee aina päättää pyyntöön häiriötä aiheuttavan toiminnan lopettamiseksi. 

Ongelmien jatkuessa BS-PU:n hallituksen jäsenellä tai tapahtumasta päävastuussa olevalla henkilöllä on oikeus antaa teon tekijälle suullinen tai kirjallinen varoitus. Mikäli kyseessä on yhdistyksen virallinen tapahtuma, varoitus tarkoittaa aina tapahtumasta poistattamisen mahdollisuuden esiintuomista. Mikäli toiminta varoituksesta huolimatta jatkuu, tapahtuman järjestäjä pyytää häiriötä aiheuttavaa henkilöä poistumaan tapahtumapaikalta. Tarvittaessa vastuuhenkilöllä on oikeus ja velvollisuus kutsua viranomainen poistamaan häiritsevästi käyttäytyvän henkilön tapahtumasta. 

Lainsäädännöllinen tausta

-Tasa-arvolaki (609/1986)

BS-PU ennaltaehkäisee ja estää kaikenlaisen sukupuoleenperustuvan syrjinnän omassa toiminnassaan ja tapahtumissaan. Noudatamme tasapuolisuusvelvoitetta hallituksen ja yhdistyksen toiminnassa.

– Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)

Laki kieltää kaiken syrjinnän, joka perustuu henkilön etniseen taustaan, kansalaisuuteen, kieleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvän syyn perusteella. BS-PU Borgå Simmare Porvoon Uimarit rf on sitioutunut noudattamaan lain asettamia reunaehtoja tapahtumien järjestämisessä ja muussa toiminnassaan. 

-Suomen perustuslaki (731/1999)

Laki suojaa kaikkia Suomen kansalaisia syrjinnältä ja ohjaa yhteiskunnallista toimintaa siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukisi eri sukupuolten välistä tasa-arvoa Lainsäädännöllisesti perustuslaki on valtion lainsäädäntöä määrittävä ja tässä ohjelmassa kuvatut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki pohjautuvat perustuslain määrittelemään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskäsitykseen. 

Näiden lakien yhteinen sanoma on, että Suomen kansalaisen tulee olla yhdenvertainen lain edessä ja vapaa kaikesta syrjivästä toiminnasta eri elämänaloilla

Yhdistyksen tapahtumat järjestetään siten, että sen luonne tai tarkoitus ei lähtökohtaisesti estä ketään osallistumasta tapahtumaan. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen yhdistyksessä

Yksittäinen jäsen voi toiminnallaan, aivan kuten koko yhdistyksen toiminta, edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhdistyksessä. BS-PU velvoittaa kaikkia tapahtumiin osallistuvia omia jäseniään toimimaan tämän ohjelman mukaisesti. 

Erilaisuuden hyväksyminen ja ihmisarvon kunnioittaminen ovat koko yhdistyksen toiminnan kulmakivi, sekä ovat jäsenen hyvän käyttäytymisen perusasioita. 

Mikäli tapahtumaan kohdistuu toimintaa, joka horjuttaa yhdenvertaisuuden toteutumista, tätä ei tule hyväksyä vaan asiasta tulee viipymättä ilmoittaa asiasta tapahtumasta vastaavalle henkilölle tai taholle. 

Jokaisen yhdistyksen jäsenen tulee muistaa, että he edustavat itsensä lisäksi myös yhdistystään, eli BS-PU:ta. ja jokaisella toiminnallaan he luovat mielikuvaa yhdistyksestä ja sen toimintamalleista. Jäsenistöllä on mahdollisuus antaa palautetta ja kehitysehdotuksia seuraavilla tavoilla: 

*sähköpostitse, soittamalla, messenger, DM, 

*henkilökohtaisesti keskustelemalla hallituksen jäsenten kanssa

*osallistumalla hallituksen kokouksiin

*käyttämällä puhe- ja äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksissa

*laatimalla aloitteita hallituksen käsiteltäväksi

YHTEENVETO

OHJELMAN PERUSPERIAATE:

-Jäsenenä toimiminen on kanssaihmisiä kunnioittavaa

-Hallitus seuraa toteutumista jokapäiväisessä toiminnassa ja toimeenpanee ja päättää tarvittavat toimenpiteet

ONGELMATILANTEET:

-Jäsen/sivullinen ilmoittaa asiasta järjestävälle henkilölle, jotta asiaan voidaan puuttua

-Hallitus vastaa toimintatavoista ongelmatilanteessa

MITEN TASA-ARVOA JA YHDENVERTAISUUTTA EDISTETÄÄN:

-Jäsenistöltä palautetta ja kehitysehdotuksia hallitukselle

-Hallitus arvio edellä mainittujen perusteella ja/tai kehittää toimintaa muilla tavoin